EMAIL_US

Nghiên cứu và Phát triển

R, amp; D

Innovation là yếu tố then chốt của các giá trị YiMinh. R, amp; D là góp phần cho cuộc phát triển nhanh chóng của YiMinh. Chúng tôi đang liên tục đầu tư vào công nghệ và cơ s ở của chúng tôi để nâng cao hiệu quả sản xuất và các ứng dụng mới đạt được giá trị cao trong lịch sử.


Yip Lab BSJDJ Tổ chức đang tập trung vào đầu tư trong khoa học và công nghệ. Hiện tại, chúng tôi đã phối hợp nghiên cứu đại nghiệp với các tổ chức, thành lập một cơ chế hợp tác lâu dài gồm sản xuất, nghiên cứu khoa học và phát triển. Chúng tôi đã xây dựng một đội nghiên cứu có nhiều hơn ba mươi tài năng công nghiệp.

Hỗ trợ Kỹ thuật chuyên nghiệp


Phòng thí nghiệm gồm bốn nhóm thử nghiệm: sản xuất, phát triển, chiết xuất và ứng dụng. Nó được dự kiến sẽ mở rộng với một đội khoảng 50 người trong tương lai. Công ty đã nhận ra công nghệ sản xuất chuyển hóa chất dẻo bằng sự pha chế vi sinh.