EMAIL_US

Thông tin vận tải

vận chuyển Sự chuyển hàng

Due to Covid-19, quá trình xử lý hàng và dòng thời gian vận chuyển có thể hơi trễ. Ban chấp hành thời gian


Thường thì phải mất bảy ngày để lệnh xử lý và rời kho hàng của chúng ta. Thời gian xử lý không tính đến ngày cuối tuần hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, chúng tôi có khả năng đáp ứng nhanh những yêu cầu đặc biệt nếu cần thiết. Những địa điểm ở xa có thể cần thêm thời gian để vận chuyển.

Sample Supply


Chúng tôi đã hợp tác với FedEx và DHL để cung cấp chất lượng của các mẫu. Ban vận chuyển hàng

Dành cho vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là vận chuyển biển hay vận chuyển hàng không qua hòm hàng hóa. Các phương pháp vận chuyển và cấp độ dịch vụ bạn chọn, cũng như s ố mệnh lệnh 817;s Tổng trọng lượng và số lượng, sẽ quyết định mức độ vận chuyển của bạn.